limg (13K)
rimg (11K)

Hello everyone,

We hope you are all keeping well and looking after everyone at home.  We are all missing you and cannot wait to return to school and normal life before long.

Whatever activities you choose to complete from the ideas below, please remember that currently your Wellbeing is the most important aspect of your learning. So keep up the good work – cooking, physical activities, helping around the house, speaking with friends, sharing your feelings and supporting your community!

What about tweeting a picture of your work or uploading it to your personal drive?  We would love to see your work!

Keep safe, look after each other and make the most of this valuable family time together.

Mrs Nuttall

01.06.20 - Stori - Jac a’r goeden ffa 

Stori yn Gymraeg - https://www.youtube.com/watch?v=PMlRM5uCtZY

Saesneg / English - https://www.youtube.com/watch?v=9q1dfTOoSrA&t=13s

Ffilm Saesneg o’r stori/ An English film of the story- https://www.youtube.com/watch?v=otHVQVdcvIM

Llyfrau llafar yn y Gymraeg yn rhad ac am ddim: https://www.drefwen.com/cymraeg/llyfrau/llyfrau-llafar/ 

Free Welsh Audio Books: https://www.drefwen.com/english/books/free-audio-books/ 


Rydym yn awyddus iawn i gasglu eich barn am gerddoriaeth Gymraeg, felly os nad ydych wedi cael cyfle yn barod, a wnewch chi lenwi'r holiadur isod gyda'ch plant hefyd os gwelwch yn dda?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLy8wxxjQzbuFIjEVXFpPq6Bn0S0Ioe5ykgLeGo_j697ma3g/viewform?usp=sf_link 

We are very keen to gather your views on Welsh music, so if you haven't already had a chance, please fill in the questionnaire below with your children too?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLy8wxxjQzbuFIjEVXFpPq6Bn0S0Ioe5ykgLeGo_j697ma3g/viewform?usp=sf_link 


Tasgau Llythrennedd

Literacy tasks 

Tasgau Mathemateg

Maths Tasks

Tasgau Thema

Thematic tasks

 • Gwrando ar y stori a cheisio ailadrodd y stori a thynnu llun fel map stori


 • Listen to the story and try to repeat the story and draw a picture like a map of the story • Sesiwn dyddiol llythrennau Tric a Chlic

 • Daily session of the Tric a Chlic letters • Mae pob lyfr o bob cam Tric a Chlic nawr ar gael yn electronig - rhaid creu cyfrif am ddim. https://tricachlic.cymru/en/uab
 • Casglu dail ac ysgrifennu rhifau arnynt a’u trefnu 0 - 10

 • Creu coeden ffa gyda rhifau ar y dail ac yna adio dwy rhif i ddringo’r goeden at y castell. 

Count and Climb Maths Activity for Jack and the Beanstalk

 • Tynnwch amlinelliad o droed pawb yn  eich tŷ a chreu un a allai fod yn faint troed cawr i'w fesur a'u gymharu, gyda blociau neu bren mesur. A allwch eu drefnu o ran maint?

 • Defnyddiwch droed y cawr i fesur gwahanol wrthrychau e.e. y car, y soffa.

Jack and the Beanstalk - St Kentigern'sJack and the Beanstalk – Math Ideas | Fairy dust teaching

20 Clever DIY projects using old CARDBOARD BOXES!! (With images ...

 • Chwarae gem rhifau

https://www.bbc.co.uk/games/embed/education-ivor-starting-school?exitGameUrl=http%3A%2F%2Fbbc.co.uk%2Fbitesize%2Farticles%2Fzd4b382 • Collect leaves and write numbers on them and order them 0 - 10


 • Create a beanstalk and then roll a dice to climb the beanstalk to reach the castle. 

Count and Climb Maths Activity for Jack and the Beanstalk

 • Draw an outline of everyone in the house’s foot and create one which could be the size of a giant’s foot to measure and compare them all with blocks or a ruler. Can you order them in size?

 • Use the giant’s foot to measure different objects e.g. the car, the soffa.

 Jack and the Beanstalk - St Kentigern'sJack and the Beanstalk – Math Ideas | Fairy dust teaching

20 Clever DIY projects using old CARDBOARD BOXES!! (With images ...

 • Play a number game

https://www.bbc.co.uk/games/embed/education-ivor-starting-school?exitGameUrl=http%3A%2F%2Fbbc.co.uk%2Fbitesize%2Farticles%2Fzd4b382Tyfu ffa • Adeiladu castell allan o duniau / bocsys - rhowch lun ar Drydar


Growing beans
 

Cofiwch edrych ar eich cyfrif ‘PURPLEMASH’ ar gyfer tasgau newydd 

Remember to look at your ‘PURPLEMASH’ account for new tasks. 

Bydd y tasgau yn newid bob pythefnos

These will be updated every two weeks.

Os ydych yn gallu, cofiwch i drydaru eich gwaith!

If you are able to we’d love to see what you get up to on Twitter.18.05.20 - Stori - Waldo a’i we wych 

Cymraeg - https://www.youtube.com/watch?v=eaLLdv2HjY8

 https://soundcloud.com/pori-drwy-stori/listen-to-waldo-ai-we-wych

Saesneg- https://www.youtube.com/watch?v=AQ9MK2zqvOw

Tasgau Llythrennedd

Literacy tasks 

Tasgau Mathemateg

Maths Tasks

Tasgau Thema

Thematic tasks


 • Yn ddyddiol- dilyn sesiwn Tric a Chlic (gweler llythyr cymorth cychwynnol sydd wedi ei ebostio i chi).

 • Darllen llyfrau (gall fod yn rhai Tric a Chlic neu unrhyw lyfr)- Mae App Magi Ann hefyd yn cynnwys pob lyfr yn y gyfres- rydym ar lyfr 1 cyfres 2 ar hyn o bryd.

 • Gwylio rhaglenni Cyw Cymraeg

 • Mae pob lyfr o bob cam Tric a Chlic nawr ar gael yn electronig - rhaid creu cyfrif am ddim. https://tricachlic.cymru/en/uab


 • Daily - follow a Tric a Chlic session (see initial letter of support emailed to you).


 • Read books (can be Tric a Chlic or any book) - Magi Ann's App also includes all books in the series


 •  Watch Cyw Cymraeg programs 


 • Mae pob lyfr o bob cam Tric a Chlic nawr ar gael yn electronig - rhaid creu cyfrif am ddim. https://tricachlic.cymru/en/uab
 • Chwarae gem siapiau 

https://www.topmarks.co.uk/early-years/shape-monsters

 • Chwarae gem siapiau patrymau

https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/shape-patterns

 • Joio gyda Elmo

https://pbskids.org/sesame/games

 • Ymarfer ffurfio rhifau


 • Play a shape game

https://www.topmarks.co.uk/early-years/shape-monsters

 • Play a shape pattern game

https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/shape-patterns


 • Have fun with Elmo

https://pbskids.org/sesame/games

 • Practice forming numbers

Trychfilod - pry copyn
Ioga 

https://www.youtube.com/watch?v=qIT-9Nnlvn0


Sbri di ri

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p02hfr3d/sbridiri-cyfres-2-corynnod


Minibeasts - spiders
Yoga

https://www.youtube.com/watch?v=qIT-9Nnlvn0


Sbri di ri

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p02hfr3d/sbridiri-cyfres-2-corynnod

 

   

 

Cofiwch edrych ar eich cyfrif ‘PURPLEMASH’ ar gyfer tasgau newydd 

Remember to look at your ‘PURPLEMASH’ account for new tasks. 

Bydd y tasgau yn newid bob pythefnos

These will be updated every two weeks.

Os ydych yn gallu, cofiwch i drydaru eich gwaith!

If you are able to we’d love to see what you get up to on Twitter.04.05.20 - Stori Dawnsio Dilwyn Lindysyn

Côd QR Dawnsia Dilwyn Lindysyn: (Y côd cyntaf i chi gyd ddarllen gyda’r teulu a’r ail gôd i chi wrando ar y stori yn cael ei ddarllen i chi.)     

                                               

Côd QR Y Lindysyn Nerfus:

Cymraeg: https://www.twinkl.co.uk/resource/elyfr-y-lindysyn-nerfus-wl-l-1606

Saesneg: https://www.twinkl.co.uk/resource/t-l-526203-the-cautious-caterpillar-ebook


Tasgau Llythrennedd

Literacy tasks 

Tasgau Mathemateg

Maths Tasks

Tasgau Thema

Thematic tasks

 • Darllen / gwrando ar stori Dawnsio Dilwyn Lindysyn ar y côd QR uchod. 


 • Darllen / gwrando ar stori ‘Y Lindysyn nerfus’’ ar y côd QR uchod ac yna tynnu llun yr holl drychfilod sydd yn y stori.


 • Yn ddyddiol- dilyn sesiwn Tric a Chlic (gweler llythyr cymorth cychwynnol sydd wedi ei ebostio i chi).

 • Darllen llyfrau (gall fod yn rhai Tric a Chlic neu unrhyw lyfr)- Mae App Magi Ann hefyd yn cynnwys pob lyfr yn y gyfres- rydym ar lyfr 1 cyfres 2 ar hyn o bryd.

 • Gwylio rhaglenni Cyw Cymraeg


 • Dysgu a pherfformio cân “Lowri Lindys” ar wefan Ffrindiau’r Wyddor (gallwch hefyd darllen/gwrando ar y stori)

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/fph/ffrindiau-wyddor/index.html  • Read / Listen to the story Dawnsio Dilwyn Lindysyn  using the QR code above. 


 • Read / listen to the story Y Lindysyn Nerfus using the above QR code and draw pictures of all the minibeasts in the story. • Daily - follow a Tric a Chlic session (see initial letter of support emailed to you).


 • Read books (can be Tric a Chlic or any book) - Magi Ann's App also includes all books in the series


 •  Watch Cyw Cymraeg programs  • Creu model 3d allan o duniau / bocsys  - postiwch lun ar Drydar


 • Creu corff dyma fi gyda siapiau 2d

 • Gêm cyfri’r  lindysyn

https://www.tvokids.com/preschool/games/caterpillar-count 

 • Gêm darganfod cymesuredd

https://www.topmarks.co.uk/symmetry/symmetry-matching

 • Gêm Adio

https://www.topmarks.co.uk/addition/addition-to-10


 • Create a 3D model out of tins / boxes - post a picture on Twitter


 • Create a picture of yourself with 2d shapes

 • Caterpillar counting game

 https://www.tvokids.com/preschool/games/caterpillar-count

 • Discovering symmetries game

 https://www.topmarks.co.uk/symmetry/symmetry-matching

Purple Mash - gem - cyfrif pysgod yn y mor


Purple Mash - game - count the fish in the sea

Trychfilod

 • Gwylio sut mae gwneud gwesty trychfilod

https://www.youtube.com/watch?v=Qpau_m2OCaE

 • Creu cegin fwdlyd yn yr ardd 

https://youtu.be/LVBDXeZo49g


 • Gwyliwch y fideos canlynol er mwyn dysgu mwy am gylched bywyd pili-pala.

https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM


https://www.youtube.com/watch?v=kVm5k99PnBk


https://www.youtube.com/watch?v=k4PgljcarTA


 • Purple Mash- tasg peintio- lliwio cylchred bywyd y pili-pala (gweler tudalen 2Do’s)


 • Stori ioga ‘Coco the Butterfly’-

hhttps://www.youtube.com/watch?v=pT-s1-phgxsMinibeasts

 • Watch the video how to make a bug hotel

https://www.youtube.com/watch?v=Qpau_m2OCaE


 • Make a mud kitchen in the garden

https://youtu.be/LVBDXeZo49g • Watch the following videos to learn more about the life cycle of a butterfly 

https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM


https://www.youtube.com/watch?v=kVm5k99PnBk


https://www.youtube.com/watch?v=k4PgljcarTA • Purple Mash- painting task- colour the life cycle of the butterfly (see 2Do’s)
 

   

 

Cofiwch edrych ar eich cyfrif ‘PURPLEMASH’ ar gyfer tasgau newydd 

Remember to look at your ‘PURPLEMASH’ account for new tasks. 

Bydd y tasgau yn newid bob pythefnos

These will be updated every two weeks.

Os ydych yn gallu, cofiwch i drydaru eich gwaith!

If you are able to we’d love to see what you get up to on Twitter.